NEERU VILLAGE WISE CHETTU WORKS- STATUS

District : NELLORE
Mandal : OJILI
Date of the Report: 20/10/2019
S.No Village Administrative Sanction Works not grounded Works Completed Works progress Total
Total no of works Rs in Lakhs Total no of works Admin sanctions (Rs in Lakhs) Total no of works Admin sanction (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs) Total no of works Admin sanction (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(9+13) 16(10+14)
1 MANAMALA 2 19.61 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.61 13.689999 0.0 13.689999 0.0
2 RAJUPALEM 2 19.92 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.92 15.6 0.0 15.6 0.0
3 BHUVANAGIRIPALEM 1 9.96 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.96 7.0 0.0 7.0 0.0
4 KOTHAPETA 1 9.93 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.93 4.5245 0.0 4.5245 0.0
5 PALEMPADU 1 9.92 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.92 8.7 0.0 8.7 0.0
6 RACHAPALEM 1 9.95 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.95 6.92 0.0 6.92 0.0
7 BHATHALAPURAM 1 9.97 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.97 8.76 0.0 8.76 0.0
8 VENKATAREDDIPALEM 1 9.93 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.93 8.879999 0.0 8.879999 0.0
9 PINAPARIYAPADU 2 19.88 1 9.94 0 0.0 0.0 0.0 1 9.94 6.8999996 0.0 6.8999996 0.0
10 KONDAVALLIPADU 2 19.83 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.83 16.17 0.0 16.17 0.0
11 SAGUTURU 3 29.46 1 9.75 1 9.75 6.1200004 0.0 1 9.96 5.7999997 0.0 11.9200001 0.0
12 KURUGONDA 1 9.98 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.98 8.6 0.0 8.6 0.0
13 ENUGUWADA 1 9.92 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.92 5.5 0.0 5.5 0.0
14 CHILLAMANUCHENU 1 9.9 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.9 8.949999 0.0 8.949999 0.0
15 RUDRAYAPALEM 1 9.99 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.99 8.7 0.0 8.7 0.0
16 PEDA PARIYA 1 9.97 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.97 8.349999 0.0 8.349999 0.0
17 RAVIPADU 1 9.95 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.95 6.17 0.0 6.17 0.0
18 BANDARUGUNTA 1 9.98 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.98 8.1 0.0 8.1 0.0
19 INUGUNTA 1 9.96 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.96 5.7699995 0.0 5.7699995 0.0
20 MANAVALI 2 19.880001 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.880001 15.1 0.0 15.1 0.0
21 THIRUMALAPUDI 1 9.94 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.94 8.800001 0.0 8.800001 0.0
22 KARURU 2 19.8 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.8 12.719999 0.0 12.719999 0.0
23 ATHIVARAM 1 9.95 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.95 5.82 0.0 5.82 0.0
24 RAJANAGARAM 1 9.92 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.92 8.599999 0.0 8.599999 0.0
25 VEERLAGUNAPADU 1 9.96 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.96 7.75 0.0 7.75 0.0
26 KOTHA CHERUVU 1 9.96 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.96 7.7999997 0.0 7.7999997 0.0
27 NEMALLAPUDI 1 9.98 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.98 8.200001 0.0 8.200001 0.0
28 KARJAMEDU 1 9.98 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.98 8.900001 0.0 8.900001 0.0
29 BHATLAKANUPURU 3 29.68 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3 29.68 21.550001 0.0 21.550001 0.0
30 OJILI 2 19.97 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.97 17.180002 0.0 17.180002 0.0
31 VAKATIVARI KHANDRIKA 1 9.65 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.65 7.84 0.0 7.84 0.0
32 MACHAVARAM 1 9.94 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.94 8.7 0.0 8.7 0.0
33 GURRAMKONDA 1 9.98 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.98 6.5 0.0 6.5 0.0
34 MUMMAYAPALEM 2 19.77 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.77 17.199999 0.0 17.199999 0.0
35 ARIMANIPADU 3 29.82 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 3 29.82 24.87 0.0 24.87 0.0
36 ACHARLAPARLAPALLE 1 9.94 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 1 9.94 6.3999996 0.0 6.3999996 0.0
37 KUNDAM 2 19.64 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.64 12.83 0.0 12.83 0.0
38 KARABALLAVOLU 2 19.869999 0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 2 19.869999 14.81 0.0 14.81 0.0
Total