NEERU VILLAGE WISE CHETTU WORKS- STATUS

District : NELLORE
Mandal : VENKATAGIRI
Date of the Report: 18/11/2019
S.No Village Administrative Sanction Works not grounded Works Completed Works progress Total
Total no of works Rs in Lakhs Total no of works Admin sanctions (Rs in Lakhs) Total no of works Admin sanction (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs) Total no of works Admin sanction (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs) Value of work done (Rs in Lakhs) Bills paid (Rs in Lakhs)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15(9+13) 16(10+14)
1 MANNEGUNTA 2 19.95 2 19.95 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2 BANGARUYACHASAMUDRAM 1 9.96 1 9.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3 ALIVELU MANGAPURAM 1 6.0 1 6.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4 RAMASASTRULAVARI KHANDR 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5 J.APPALACHARYULA KHANDR 2 19.89 2 19.89 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6 KAMMAPALLE 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 POOLARANGADUPALLE 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 LINGAMANAIDUPALLE 1 6.2 1 6.2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9 KURJAGUNTA 1 9.96 1 9.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10 CHINTHAGUNTA 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11 THRIPURANTHAKA BHATLAPA 1 9.95 1 9.95 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 SOMASANIGUNTA 2 19.93 2 19.93 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13 CHEVIREDDIPALLE 2 19.95 2 19.95 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14 VISWANADHAPURAM 1 6.25 1 6.25 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 BUSAPALEM 1 9.94 1 9.94 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16 CHINNANNAPETA 1 9.96 1 9.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17 PANJAM 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18 CHINA BANDARUPALLE 1 6.3 1 6.3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19 AKKAMAMBAPURAM 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 SINGAMAMBAPURAM 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 CHINTHALAPALLE VARI KHA 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22 VENKATAGIRI 2 19.96 2 19.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23 PAPAMAMBAPURAM 1 9.96 1 9.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24 LALAPETA 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25 BOPPAPURAM 2 19.94 2 19.94 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26 MUDDAMPALLE 2 12.5 2 12.5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27 VALLIVEDU 2 19.93 2 19.93 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 MANULALAPETA (U) 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 BASAVAYA GUNTA 1 6.25 1 6.25 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 DHARMA CHATLAVARIKHANDR 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31 MOGALLAGUNTA 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 PARAVOLU 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
33 KANDANALAPADU 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 YATHALURU 2 19.93 2 19.93 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 CHELIKAMPADU 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 PALEMKOTA 2 19.93 2 19.93 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 BANGARUPETA 1 9.97 1 9.97 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
38 SUNKARAVARIPALLE 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 DHARMAPURAM (U) 1 8.2 1 8.2 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 MOKKALAPUDI 2 19.779999 2 19.779999 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 GOTLAGUNTA 1 9.96 1 9.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
42 KUMMARAPETA 2 16.12 2 16.12 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 KALAVALAPUDI 2 19.369999 0 0.0 1 9.4 8.51 0.0 1 9.97 6.92 0.0 15.43 0.0
44 CHINTHALA CHERUVU KHAND 1 7.0 1 7.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 BOMMAGUNTA 1 6.3 1 6.3 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 AMMAVARIPETA 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 GUNDALASAMUDRAM 1 9.95 1 9.95 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 UPPARAPALLE 1 9.98 1 9.98 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
49 KALAPADU 1 7.0 1 7.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
50 THIMMAYAGUNTA 1 9.94 1 9.94 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 PERIYAVARAM 2 19.96 2 19.96 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
52 SIDDAVARAM 2 14.5 2 14.5 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
53 PALAKONDA SATRAM 1 6.0 1 6.0 0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total