Birthday celebrations of Dr K. Sriramakrishnaiah   (03-03-2017)